logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 8 listopada 2019 r.

WZP.6721.24.2018

(WZP.6721.11.2017)

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej.

 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XVII/238/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej.

 Celem sporządzenia zmiany planu miejscowego było dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej.

 Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. dokumentem mogą zapoznać się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz na urzędowej stronie BIP.

 

   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/