logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 6 lutego 2019 r.

WZP.6721.13.2018

WZP.6721.5.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Przeźmierowie w rejonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną.

 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr VI/77/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Przeźmierowie w rejonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną.

 Zasadniczym celem opracowania mpzp było zagospodarowanie terenów zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zagospodarowania w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

 Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. dokumentem mogą zapoznać się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115,  62-080 Tarnowo Podgórne oraz na urzędowej stronie BIP.