logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 15 kwietnia 2019 r.

WZP.6721.6.2019

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 o przystąpieniu do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIX/742/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr VIII/113/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIX/742/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 17 maja 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.