logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 05.08.2019 r.

WZP.6733.19.2019

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 17.07.2019 r., z urzędu zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika na dz. nr 190/11, 65/6, 65/6 w Batorowie.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

         Tadeusz Czajka