logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 marca 2019 r.

WZP.6721.3.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kokoszczynie przy ul. Lipowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr VII/97/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kokoszczynie przy ul. Lipowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.