logo
logo bip

WZP.6220.44.2018                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 13.08.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu produkcji koncentratów spożywczych na działce o nr ewid. 64/8 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Edwarda Budzulaka, ul. Na Szańcach 13, 61-663 Poznań z dnia 21.06.2018r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-20 14:41:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-20 14:41:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-20 14:42:18)