logo
logo bip

WZP.6220.44.2016                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 21.08.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kabin lakierniczych w budynku zlokalizowanym na działce o nr ewid. 58/19 obręb Swadzim ul. Wschodnia, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Jana Koniecznego, ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne (pełnomocnik: Maciej Putowski, ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne) z dnia 07.12.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2017-08-29 09:09:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2017-08-29 09:09:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-08-29 09:09:59)