logo
logo bip

WZP.6220.43.2017                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 06.02.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowym w Wysogotowie. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/6, 238/8, 239/1, 239/2, 239/6, 240/1, 240/2, 240/6 i 241/11 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Goodman Morganite Logistics Poland Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa z dnia 17.10.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-02-08 07:54:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-02-08 07:54:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-02-08 07:54:19)