logo
logo bip

WZP.6220.3.2016                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 26.04.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku usługowego - Domu Weselnego o część usługową - Salę Konferencyjną i halę namiotową na terenie części działki o nr ewid. 3 w miejscowości Batorowo przy ul. Zakrzewskiej 15.

Decyzja została wydana na wniosek Państwa Danuty i Marka Kucemba, ul. Nowa 43, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne (pełnomocnik: Danuta Kwaśniewska-Barczak, ul. 900-lecia 31/1, 88-300 Mogilno) z dnia 15.02.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-04-26 13:46:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-04-26 13:47:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-03-22 13:47:40)