logo
logo bip

WZP.6220.31.2016                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 09.03.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo - produkcyjnych z zapleczem biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działce o nr ewid. 22/90 obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią

Decyzja została wydana na wniosek Hemera Development Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (pełnomocnik: Michał Woś EL SERVICE, ul. Bernardyńska 5, 71-885 Szczecin) z dnia 17.10.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2017-03-09 11:36:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2017-03-09 11:36:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-03-09 11:36:54)