logo
logo bip

WZP.6220.2.2017                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 18.04.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na działkach o nr ewid. 1248/8, 1248/2, 859/2, 859/3, 858, 857/2 i 857/3 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią

Decyzja została wydana na wniosek MTB Project Sp. z o.o., ul. Emilii Sczanieckiej 1/15, 60-215 Poznań z dnia 18.01.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2017-04-21 11:25:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2017-04-21 11:25:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-04-21 11:25:55)