logo
logo bip

WZP.6220.45.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 29.03.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki na rzece Samie wraz z zasilaniem Stawu Pałacowego w Jankowicach na działkach o nr ewid. 231 i 232 obręb Jankowice, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek STUDIO DK Sp. z o.o. s.k., ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań (pełnomocnik Gminy Tarnowo Podgórne) z dnia 23.11.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-03-29 15:16:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-03-29 15:14:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2016-03-29 15:16:45)