logo
logo bip

WZP.6220.16.2017                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 14.06.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty (zadaszenia) pomiędzy halą produkcyjno-magazynową, a budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną na działkach o nr ewid. 158/33, 158/125, 158/100 i 158/101 obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na Tomasza Banaszyka, ul. Lidzbarska 6, 60-461 Poznań (pełnomocnik: Zbigniew Strugała Ekolab Sp. z o.o., ul. Południowa 5,62-006 Kobylnica) z dnia 10.04.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2017-06-16 08:14:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2017-06-16 08:14:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-06-16 08:14:11)