logo
logo bip

WZP.6220.8.2017                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 20.07.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła do produkcji betonu o wydajności do 130m3/h mieszanki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz posadowienie podziemnego zbiornika na paliwo w miejscowości Tarnowo Podgórne na działce o nr ewid. 1315/9 i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek „ROBO-KOP", Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Luiza Krygier, ul. Rokietnicka 21B, 62-080 Tarnowo Podgórne (pełnomocnik: AGRO TRADE, Grzegorz Bujak, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce) z dnia 09.02.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-08 12:16:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-08 12:16:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-08 12:16:15)