logo
logo bip

WZP.6220.4.2016                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 14.04.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu buforowego przy stacji paliw z myjnią samochodową i infrastrukturą techniczną w miejscowości Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, na działkach o nr ewid. 238/13, 238/15, 239/9, 240/9, 241/7, 241/14, 239/5, 240/5, 241/8 i 241/10.

Decyzja została wydana na wniosek Spółki Rondo Park, ul. Bukowska 46, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo (pełnomocnik: Karol Fiedor CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań) z dnia 19.02.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-04-14 13:44:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-04-14 13:44:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-03-22 13:45:01)