logo
logo bip

WZP.6220.49.2017                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 04.04.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego w Tarnowie Podgórnym na działkach o nr ewid. 267/3, 267/4, 267/5, 267/6, 267/7, 267/8, 267/9, 267/10, 267/11, 266/19, 266/20, 266/21, 266/22, 266/23, 266/24, 266/25, 266/26, 266/27, 266/28, 266/29, 266/30 i 266/31 i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Jakon Inwest 3 Sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 21.12.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-04-06 09:42:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-04-06 09:43:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-04-06 09:43:09)