logo
logo bip

WZP.6220.32.2016                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 30.12.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną, urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1235/2 i 1236/2 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Good Food Products Sp. z o.o., ul. Skórzewska 21, 60-185 Poznań (pełnomocnik: Paweł Grygier Partner Plan, ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań) z dnia 19.10.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-12-30 13:35:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-12-30 13:35:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-03-22 13:35:34)