logo
logo bip

WZP.6220.28.2016                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 23.11.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie browaru rzemieślniczego wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Rumianek przy ul. Południowej 14, na terenie działek o nr ewid. 152/15 i 152/17.

Decyzja została wydana na wniosek BHW Investment sp. z o.o. SKA, ul. Akacjowa 55, 62-081 Przeźmierowo z dnia 27.09.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-11-24 12:23:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-11-24 12:23:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2016-11-24 12:26:23)