logo
logo bip

WZP.6220.9.2016                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 30.06.2016r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Linia produkcyjna urządzeń wodno-kanalizacyjnych z innowacyjną technologią obróbki stali nierdzewnej" realizowanego w firmie Instalcompact Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym przy ul. Wierzbowej, na działce o nr ewid. 810/8.

Decyzja została wydana na wniosek Instalcompact Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 12.04.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2016-06-30 13:38:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2016-06-30 13:38:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-03-22 13:38:59)