logo
logo bip

WZP.6220.48.2018                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 13.08.2018r.

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie: art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań z dnia 02.07.2018r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Umarzam

postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne - Swadzim (w tym rozbudowa węzła).

 

Uzasadnienie

W dniu 02.07.2018r. - na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne - Swadzim (w tym rozbudowa węzła). W wyniku przeprowadzonej ponownej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia a także pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.837.2018.KL.1 z dnia 07.08.2018r., stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt. 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (drogi inne niż wymienione w pkt 31, o nie mniej niż czterech pasach ruchu i długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub rozbudowa istniejącej drogi o dwóch pasach ruchu do co najmniej czterech pasów ruchu na długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku), ponieważ droga krajowa nr 92 posiada cztery pasy ruchu i długość nie mniejszą niż 10 km w jednym odcinku. Wobec powyższego przedsięwzięcie należy zakwalifikować do § 3 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe, w szczególności rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia w ciągu drogi krajowej nr 92 o nie mniej niż czterech pasach ruchu i długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p ustawy ooś, w związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem tutejszego Urzędu.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tdeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-20 12:51:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-20 12:51:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-08-20 12:51:41)