logo
logo bip
Tarnowo Podgórne, dnia 02.01.2019 r.
WZP.6733.25.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2018.1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 02.01.2018 r. z wniosku Business Services Centre Property Sp. z o.o., sady, ul. Rolna 8A, 62-080 Tarnowo Podgórne, pełnomocnik: Stanisław Olszewski, została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, złącza kablowego ZKSN-15 kV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr 158/115 i 158/58 w Sadach.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

        Tadeusz Czajka