logo
logo bip

WZP.6220.29.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 08.01.2021r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej „Jankowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5MW na działce o nr ewid. 287/3 obręb Jankowice gm. Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań z dnia 06.11.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2021-01-08 09:22:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2021-01-08 09:21:58)