logo
logo bip

WZP.6220.16.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 26.10.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Komplet Polska Sp. z o.o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne o hale produkcyjno-magazynowa, część socjalną oraz parking wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 1036/1, 1037/1, 1036/5, 1037/3, 1038/1 i 1038/2 obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Komplet Polska Sp. z o.o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 24.07.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-10-29 09:56:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-10-29 09:56:13)