logo
logo bip

WZP.6220.27.2020                           Tarnowo Podgórne, dnia 14.10.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią usługowo-biurowo-socjalną wraz z budową przyłączy i instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacyjnej, C.O., elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, klimatyzacji i ppoż.; budowa parkingów, dróg wewnętrznych, zjazdów publicznych, dróg tymczasowych i chodników, placów składowych i manewrowych, oświetlenia terenu, zbiorników ppoż. i przepompowni, zbiornika retencyjnego, murów oporowych, stróżówki; a także przebudowa istniejącego wału ziemnego.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek BIMs PLUS FHH Sp. z o.o., ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań z dnia 05.10.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-10-20 13:58:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-10-20 13:58:36)