logo
logo bip

WZP.6220.19.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 20.07.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej „Kokoszczyn IV” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 16MW na działkach o nr ewid. 116/6, 116/7, 117, 118, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125 i 134 obręb Kokoszczyn, gm. Tarnowo Podgórne.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań z dnia 13.07.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-10-02 08:38:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-07-20 08:38:44)