logo
logo bip

WZP.6220.4.2017           

Tarnowo Podgórne, dnia 23.05.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne - Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań (pełnomocnik: Krzysztof Sturzbecher UNIPLAN Sp. z o.o. Spółka komandytowa, os. Stefana Batorego 25/28, 60-687 Poznań) z dnia 20.01.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2017-05-24 12:24:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2017-05-24 12:24:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-05-24 12:24:52)