logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali magazynowej o powierzchni 421,06m² w Tarnowie Podg
WZP.6220.52.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 26.09.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali magazynowej o powierzchni 421,06m² w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 50 na terenie obejmującym działki o nr ewid. 80/8, 80/9 i 80/16.Decyzja została wydana na wniosek firmy MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań z dnia 12.07.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-09-27 12:18:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-09-27 12:18:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-02-10 11:54:07)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"