logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. zawiadomienia o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
WZP.6220.30.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 11.09.2012r.    

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachorazo przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Kraft Foods Polska S.A. Oddział Jankowice produkującego wyroby cukiernicze, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 50 na terenie obejmującym działki o nr ewid. 276/4, 277/4, 278/4, 279/6 i 279/7 obręb Jankowice, gmina Tarnowo Podgórne. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 11.04.2012r. na wniosek Kraft Foods Polska S.A., Oddział w Jankowicach, ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono dnia 07.09.2012r.Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.Wójt Gminy jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 02.10.2012r.Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-09-11 14:54:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-09-11 14:54:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:02:01)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"