logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku biurowo-socjalnego wraz z przebudową przyłącz
WZP.6220.42.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 02.08.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku biurowo-socjalnego wraz z przebudową przyłącza telekomunikacyjnego sieci wewnątrzzakładowych będących w kolizji z planowanym obiektem, oraz zmianie sposobu użytkowania placu odkładczego na parking samochodów osobowych na terenie MAN Bus Sp. z o.o. w Sadach. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 26/1, 27/1, 28/5, 28/10, 29/4 i 34/1 obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek MAN Bus Sp. z o.o., ul. Poznańska 4, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 15.06.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-08-02 10:15:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2012-08-02 10:15:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:03:18)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"