logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu gospodarczego na terenie należącym do zakładu
WZP.6220.43.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 27.07.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu gospodarczego na terenie należącym do zakładu KRAFT FOODS POLSKA S.A. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 279/6 i 279/7 obręb Jankowice, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek KRAFT FOODS POLSKA S.A., ul. Poznańska 50, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 12.06.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-07-30 09:28:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2012-07-30 09:28:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:05:28)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"