logo
logo bip
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego – dla działek 379/2, 379/4 i 379/5
 

Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2012 roku

WZP. 6721.8.2012

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - północny brzeg Jeziora Lusowskiego - dla działek
nr ewid. 379/2, 379/4 i 379/5

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXVII/329/2012 z dnia 27 marca 2012 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - północny brzeg Jeziora Lusowskiego - dla działek nr ewid. 379/2, 379/4 i 379/5.

     Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 czerwca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-14 12:03:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-14 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-02-10 11:35:28)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"