logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki na rzece Samie w Jankowicach.
WZP.6220.64.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 04.05.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki na rzece Samie w Jankowicach. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 96/1, 231 i 232 w miejscowości Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek KOMPONER Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński (działającej w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne jako inwestora).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-11 10:48:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-05-11 10:48:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:03:43)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"