logo
logo bip
 

WZP.6721.15.2011                                                

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu - rejon węzła komunikacyjnego - dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 - część A

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu - rejon węzła komunikacyjnego - dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.04.2012 r. do 30.04.2012 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 16.04.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

                                                                                    Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                                                                                           mgr Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-03-27 08:23:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-03-27 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:02:29)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"