logo
logo bip
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o nr 1081, 1090, 932 w miejscowości Przeźmie

Tarnowo Podgórne, dnia 23.02.2012 r.

WZP.6733.5.2012

  

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 07.02.2012 r. Pana Józefa Czajki, ul. Kołobrzeska 5 m.1, 60-418 Poznań działającego z upoważnienia inwestora: Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy Poznań, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o nr 1081, 1090, 932 w miejscowości Przeźmierowo. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanego dalej Kpa), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym, pok. 14
W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.

Wójt Gminny Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka  

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-02-23 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-02-23 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2012-02-23 10:58:38)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"