logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na regulacji stosunków wodnych w leśnictwie Więckowice – budowa zastawki piętrząc
WZP.6220.2.2012                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 21.02.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na regulacji stosunków wodnych w leśnictwie Więckowice – budowa zastawki piętrzącej na obszarze chronionego krajobrazu „Rynny Jeziora Lusowskiego i doliny Samy”. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 32 obręb Otowo, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Nadleśnictwa Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-02-21 14:43:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2012-02-21 14:43:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:07:48)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"