logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego wraz z salonem wystawowym pojazdów rolniczych.
WZP.6220.86.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.01.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego wraz z salonem wystawowym pojazdów rolniczych. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 757/6 w miejscowości Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek John Deere Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 1, Jelonek, 62-002 Suchy Las.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-01-25 07:52:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-01-25 07:52:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:07:26)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"