logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z częścią socjalną oraz łącznikiem do ist
WZP.6220.73.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 24.10.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z częścią socjalną oraz łącznikiem do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, na terenie Zakładu Pracy Chronionej GRAF-POZ w Batorowie i Wysogotowie przy ul. Olszynowej. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 104/15, 104/17 i 104/10 w miejscowości Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Pracy Chronionej GRAF-POZ, ul. Sadowa 24, 62-081 Przeźmierowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-10-24 07:43:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-10-24 07:43:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:05:57)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"