logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: o odmowie wydania na rzecz „AGROBEX” Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająceg
WZPGN.7624-64/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 26.08.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo odmowie wydania na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego „AGROBEX” Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego mobilnego węzła betoniarskiego na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 696 w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-08-29 14:35:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-08-29 14:35:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-09-29 09:08:07)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"