logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz sprzedaży opału przy ul. Stefana Bator
WZP.6220.23.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 29.06.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz sprzedaży opału przy ul. Stefana Batorego 46, na działce o nr ewid.: 23 w miejscowości Batorowo, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek DUDA – OPAŁ Katarzyna Duda, ul. Lipowa 2a, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-06-29 15:16:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-06-29 15:16:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-09-29 09:16:23)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"