logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przyzakładowej stacji paliw przy ulicy Sowiej 35 w miejscowości Tarnow
WZP.6220.11.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 17.05.2011r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przyzakładowej stacji paliw przy ulicy Sowiej 35 w miejscowości Tarnowo Podgórne. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 1239 i 1240.Decyzja została wydana na wniosek inwestora: Międzynarodowy Transport Ciężarowy i Spedycja Janusz Gruntkowski, ul. Sowia 35, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-05-19 08:43:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-05-19 08:43:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-09-29 09:15:44)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"