logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 –
  

Tarnowo Podgórne, dnia 15.04.2011 r.

WZPGN.7322-114/10  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 – gmina Tarnowo Podgórne Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 – gmina Tarnowo Podgórne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.04.2011 r. do 18.05.2011 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 14.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 05.05.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00. Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

         Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-15 07:57:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-15 07:57:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-15 07:57:09)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"