logo
logo bip
Obwieszczenie: w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn-0,4kV kablowej na działkach o nr 114/2,

Tarnowo Podgórne, dnia 22.03.2011 r.

WZP.6733.8.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w dniu 15.03.2011 r. na wniosek Pana Andrzeja Wolnego „WOLMAR PROJEKT”, ul. Górna Wilda 86/26, 61-564 Poznań, działającego z upoważnienia inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły, w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn-0,4kV kablowej na działkach o nr 114/2, 116, 124, 139/1 w miejscowości Batorowo. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanego dalej Kpa), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym, pok. 14
W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

         Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-22 14:02:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-22 14:02:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-22 14:02:37)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"