logo
logo bip
Obwieszczenie: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej na

Tarnowo Podgórne, dnia 22.03.2011 r.

WZP.6733.7.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w dniu 15.03.2011 r. na wniosek Pana Andrzeja Wolnego „WOLMAR PROJEKT”, ul. Górna Wilda 86/26, 61-564 Poznań, działającego z upoważnienia inwestorów: Państwa Róży i Dariusza Korbanków, ul. Wierzbowa 143, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej na działkach o nr 275, 277/4, 278 w miejscowości Wysogotowo. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanego dalej Kpa), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym, pok. 14
W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

        Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-22 09:06:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-22 09:06:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-22 14:07:24)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"