logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 163, 164/8, 164/9 w miejscowości Sady

Tarnowo Podgórne, dnia 17.02.2011 r.

WZP.6733.5.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w dniu 16.02.2011 r. na wniosek JM SANTECH, Julia Wiśniewska, o. B. Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań, działającego z upoważnienia Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla działek nr 163, 164/8, 164/9 w miejscowości Sady dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanego dalej Kpa), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym, pok. 14
W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.

   Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

             Tadeusz Czajka  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-02-17 15:18:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-02-17 15:18:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-02-17 15:18:31)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"