logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa zjazdu na działce nr 44 w miejscowości Góra
Tarnowo Podgórne, dnia 22.12.2010 r.WZPGN 7331-1-37/AG/10

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w dniu 09.12.2010 w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora: Pani Joanny Pawlickiej, zam. ul Szkolna 1, Góra, 62-080 Tarnowo Podgórne, w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Szabelski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE, ul Osiedlowa 5, 62-050 Mosina dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu na działce nr 44 w miejscowości Góra.Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanego dalej Kpa), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym, pok. 11
W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-12-22 10:44:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-12-22 10:44:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-12-22 10:44:24)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"