logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. rozbudowy zakładu poligraficznego POL-MAK
WZPGN.7624-56/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 22.10.2010r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu o budynek hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym. Inwestycja projektowana jest na działce o nr ewid.: 150/1 w miejscowości Batorowo, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Poligraficznego POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Sp. J. Z. P. Chr., ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-10-22 09:51:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-10-22 09:48:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-09-29 09:14:41)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"