logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Aktywnego Wypoczynku „Baranowo”.
WZPGN.7624-44/10                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 30.07.2010r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Aktywnego Wypoczynku „Baranowo”. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 12/69, 12/70, 12/71, 12/72 i 12/73 w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek AGROBEX Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

                               Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                                         Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-07-30 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-07-30 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-09-29 09:13:42)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"