logo
logo bip
Obwieszczenieo przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – w rejonie ulicy Morwowej

                                                        

 Tarnowo Podgórne, dnia 23.02.2010 r.

WZPGN.7322-20/10

 

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – w rejonie ulicy Morwowej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LXIV/637/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – w rejonie ulicy Morwowej

 Celem opracowania planu miejscowego jest zagospodarowanie obszaru w sposób uporządkowany, zgodny z polityką Gminy wyrażoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 11 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 12 kwietnia 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

           Tadeusz Czajka


Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-24 09:14:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-24 09:14:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-24 09:14:35)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"