logo
logo bip
OBWIESZCZENIE 2 WZP.6220.24.2020

WZP.6220.24.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 15.01.2021r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

że zostały zebrane materiały w związku toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo gm. Tarnowo Podgórne.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek z urzędu z dnia 09.09.2020r.

Strony postępowania mają możliwość w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w siedzibie tutejszego Urzędu pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2021-01-15 13:23:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2021-01-15 13:23:12)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"