logo
logo bip
OBWIESZCZENIE 1 WZP.6220.32.2020

WZP.6220.32.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 07.12.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 22/103 obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Jakuba Kucharczyka, Przyczyna Dolna 14, 67-400 Wschowa z dnia 26.11.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-12-07 15:16:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-12-07 15:16:39)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"